top of page

Shows

ALGEMENE VOORWAARDEN

Verplichtingen artiest.

 • Artiest zal ten minste 3 kwartier voor aanvang van het 1e optreden in de vermelde accommodatie aanwezig zijn met al hetgeen zij voor het optreden nodig heeft. Zij is verplicht tijdig haar optreden te beginnen op afgesproken tijdstip. Afwijkingen in de aanvangstijd kunnen ontstaan door onvoorziene omstandigheden ter plaatse zoals het niet tijdig gereed maken van een podium/werkplek door de desbetreffende ondernemer of diens personeel. In dit geval kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op schadevergoeding.
   

 • In geval van verhindering van de artiest door eventueel verkeersdrukte en/of autopech en hierdoor niet tijdig het optreden kan aanvangen is de artiest verplicht dit telefonisch te melden bij de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger. In dit geval kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op schadevergoeding.
   

 • De artiest dient de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten. Tevens draagt zij er zorg voor dat haar werkzaamheden niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen, andere overheidsvoorschriften of de geldende zedelijke normen, tenzij zij redelijkerwijs niet op de hoogte kan zijn van dergelijke (speciale lokale) voorschriften.

 
Verplichtingen opdrachtgever.

 • De opdrachtgever verklaart van de prestaties van de artiest op de hoogte te zijn.
   

 • De opdrachtgever verplicht zich om de artiest en eventuele begeleiders te voorzien van een redelijk aantal gratis consumpties.
   

 • De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een deugdelijke, afsluitbare, ruime kleedkamer, alwaar de artiest zich kan verkleden en opwarmen, evenals een degelijke geluidsinstallatie en een net en stabiel podium of in ieder geval een redelijke ruimte om haar optreden te kunnen verzorgen.
   

 • Iedere beschadiging of diefstal van kleding of andere eigendommen van de artiest, veroorzaakt door gasten/publiek dat zich op podium/werkplek of in de kleedkamer(s) bevindt, moet door de opdrachtgever binnen 1 week na schade worden vergoed. Dit vervangende object kan zowel een nieuwe als occasion zijn en eenzelfde klasse vertegenwoordigen als het beschadigde object.
   

 • Openluchtoptredens en optredens in tenten e.d. dienen plaats te vinden op een deugdelijk afgeschermd en overdekt podium, zodat weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de gezondheid, kleding of eventueel ander materiaal van de artiest. De artiest behoudt zich het recht voor om een dergelijk optreden in onderling overleg te annuleren, te verplaatsen naar een ander tijdstip of een andere plaats (bijv. binnen), als aan bovenstaande preventies niet of onvoldoende is voldaan of als de weersomstandigheden haar inziens te slecht zijn voor een dergelijk buitenoptreden. Annulaties door weersomstandigheden of onvoldoende preventie vallen NIET onder overmacht, hetgeen tot gevolg heeft dat de opdrachtgever verplicht blijft het overeengekomen bedrag, eventueel vermeerderd met extra gemaakte kosten, te betalen aan de artiest.
   

 • De opdrachtgever dient te zorgen voor een degelijke, reglementaire parkeergelegenheid. Ingeval van betaalparking en boetes zijn deze ten laste van de klant.

 • Caroline behoudt zich het recht voor om niet op te treden als de klant zich niet aan de afspraken houdt. De klant is hierbij vooralsnog verplicht om de overeengekomen gage volledig uit te betalen.

 • Caroline behoudt zich het recht voor om het optreden te beëindigen bij zowel rechtstreeks als onrechtstreeks ongepast gedrag naar haar toe en/of haar medewerkers. De klant is hierbij vooralsnog verplicht om de overeengekomen gage volledig uit te betalen.

 

Gages / uitbetalingen.
 • 50% voorschot, restsaldo cash vóór aanvang van de prestatie.
   

 • Bij laattijdige betaling worden administratiekosten in rekening gebracht.

 

Annulaties

 

Bij annulatie van een optreden is de klant de volgende bedragen verschuldigd:

 • Annulatie 2 weken vóór datum van het geplande optreden: 25% annulatiekosten van het totale bedrag.

 • Annulatie 1 tot 6 dagen vóór datum van het geplande optreden:  50% annulatiekosten van het totale bedrag.

 • Annulatie binnen 24 uur vóór datum van het geplande optreden: 100% annulatiekosten van het totale bedrag.

Elke boeking houdt in dat u automatisch akkoord gaat met voornoemde bepalingen.

bottom of page