top of page

Lessen & Workshops

HUISREGLEMENT

ALGEMEEN

Caroline is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, verlies van persoonlijke eigendommen in de leslokalen.

Caroline is in geen enkel geval verantwoordelijk noch aansprakelijk voor persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van een les. U wordt verondersteld in goede gezondheid te verkeren op het moment dat u deelneemt aan een les. In geval van twijfel raadpleeg eerst een dokter vooraleer u aan de lessen deelneemt. U wordt tevens verondersteld om oud en wijs genoeg te zijn om te luisteren naar uw lichaam en niets te forceren wat een letsel kan in de hand werken. Een aansluiting bij een ziekenfonds is verplicht.

Foto's nemen en filmen tijdens de lessen is toegelaten voor privégebruik en is niet toegelaten voor commerciële en andere doeleinden, tenzij Caroline daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Bij overtreding dient u aan Caroline een boete te betalen van €750/overtreding.

Het is verboden om het geleerde commercieel aan te wenden. Bij overtreding dient u aan Caroline een boete te betalen van €1250/overtreding.

Bij wangedrag van de klant behoudt Caroline zich het recht voor om deze persoon uit de leslokalen te verwijderen en de verdere toegang permanent te ontzeggen.

 

GROEPSLESSEN
 • Groepslessen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen/doorverkocht/doorgegeven aan derden. Dit geldt ook voor speciale kortingen die aan deze lessen kunnen verbonden zijn.

 • Groepslessen worden onder geen enkel beding terugbetaald.

 • Verlopen beurten die niet zijn/worden opgebruikt, worden niet in mindering gebracht/terugbetaald en kunnen worden ingehaald tijdens een gelijklopende cursus op een andere locatie. Deze kunnen niet worden gespreid over meerdere cursussen.

 • Indien u bij overmacht (ongeval, overlijden e.d.) een cursus dient stop te zetten, moet een bewijs worden voorgelegd. Daarna worden uw resterende beurten uitgesteld naar de volgende cursus op eender welke locatie vanaf het tijdstip dat u weer beschikbaar bent. Dit tijdstip dient u tevens te staven met een bewijs.

 • De lessen starten op vanaf 6 inschrijvingen. Indien een les niet wordt opgestart wegens te weinig inschrijvingen, worden de reeds betaalde bedragen teruggestort.

 • De lessen worden betaald ·via overschrijving of ter plaatse: cash of via Payconicq (betaling voor aanvang van de les). Geen geld bij = geen les!

 • Kom op tijd: opwarming is belangrijk en verkleint het risico op fysieke ongemakken en letsels.

 • Kom alleen: om de kwaliteit van de les, de focus en ieders veiligheid te kunnen garanderen, graag opvang voorzien voor kinderen en huisdieren.

 

DUOLESSEN EN PRIVÉLESSEN
 • Duolessen en privélessen zijn op afspraak en worden vóór aanvang betaald via overschrijving.

 • Duolessen en privélessen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen/doorverkocht/doorgegeven aan derden.

 • Duolessen en privélessen worden onder geen enkel beding terugbetaald.

 • Duolessen en privélessen zijn 3 maand geldig en dienen dus binnen deze periode te worden opgenomen vanaf de datum van de ontvangst van de overschrijving.

 • Een privéles/duoles annuleren kan min. 24 uur op voorhand via telefoon, sms of email. Indien geen melding wordt de cursus onmiddellijk stopgezet zonder terugbetaling van de resterende beurten.

 • Bij geen of laattijdige melding door overmacht (ongeval, overlijden e.d.) moet een bewijs worden voorgelegd. De lessen worden dan uitgesteld tot het tijdstip dat u weer beschikbaar bent. Dit tijdstip dient u tevens te staven met een bewijs.

 • Bij laattijdige aankomst van de klant wordt steeds het gereserveerde einduur behouden.

 

WORKSHOPS

Wij vragen een voorschot van €50 voor workshops op eigen locaties en een voorschot van €100 bij workshops op verplaatsing. Het restbedrag dient u cash of via Payconicq te betalen vóór aanvang van de workshop.

Betaalde bedragen worden onder geen enkel beding terugbetaald.

 

Bij laattijdige aankomst van de klant wordt steeds het gereserveerde einduur behouden en is er geen discussie mogelijk over korting op de afgesproken prijs.

 

Bij workshops op verplaatsing is de klant verplicht een reglementaire parkeerplaats te voorzien voor de deur zodat het laden en het lossen van het materiaal efficiënt kan gebeuren en er geen tijdverlies is. Indien er geen parkeerplaats is voorzien en hierdoor de les noodgedwongen later begint, wordt het einduur behouden en is er ook geen discussie mogelijk over een korting op de afgesproken prijs. Indien er geen reglementaire parkeerplaats is voorzien, draait de klant op voor eventuele boetes achteraf. Ingeval van betaalparking zijn de kosten ten laste van de klant.

 

Bij annulatie van een workshop is de klant de volgende bedragen verschuldigd (het reeds betaalde voorschot wordt niet in rekening genomen):

 • Annulatie meer dan 2 weken vóór datum van de geplande workshop: 25% annulatiekosten van het totale bedrag.

 • Annulatie 2 weken vóór datum van de geplande workshop: 50% annulatiekosten van het totale bedrag.

 • Annulatie binnen de week vóór datum van de geplande workshop:  75% annulatiekosten van het totale bedrag.

 • Annulatie binnen 24 uur vóór datum van de geplande workshop: 100% annulatiekosten van het totale bedrag.

 

Kat sturen = volledige bedrag + €50 administratiekosten, Bij wanbetaling worden juridische stappen ondernomen.

Elke inschrijving betekent automatisch dat u akkoord gaat met de bepalingen in dit huisreglement.

bottom of page